İcazü'l-Kur'an

İ’CÂZÜ’L-KUR’ÂN MEFHÛMU :

İ’câzü’l-Kur’ân, Kur’ân-ı Kerîm’in tefsiri ile yakından ilgili olan veya Kur’ân’ın bünyesine ait illimler diye tanımlanan ve sayıları 47 olan  Ulûmu’l-Kur’ân’ın bir bölümüdür.

1.  İ’câz'ın tanımı:

İ’câz (الاعجاز  ) lügatte , bir kimsenin bir şeyi yapmaktan aciz olduğunu göstermektedir. Kişi bir şeyi yapmaktan âciz olduğunda '' ( اَعْجَزَنِى فُلَانٌ ) Fülân beni âciz bıraktı '' der.

Istılâhî mânâda i'câz, Hz. Peygamber (s.a.v)'in, risalet dâvâsında göstermiş olduğu ebedî mucizesi Kur'ân-ı Kerîm'e muâraza yapmaktan arapların ve daha sonraki nesillerin âciz olduklarını göstermek sûretiyle kendi doğruluğunu ortaya koymasıdır. 

2.  Kur'ân'ın tanımı :

Kur'ân'ın lügat manası hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür.

El-Ferrâ'ya (ö.207) göre; اَلْقَرَائِنُ   lafzından türemiştir. Çünkü kendisinde bulunan âyetlerin bir kısmı bir kısmını tasdîk eder.

Eş-Şâfiî'ye (ö.204) göre;  Harf-i Târif alarak marife olan bu lafız hemzesizdir ve hiçbir kelimeden türememiştir, Hz. Peygamber'e (s.a.v.) indirilen kelâmın özel adıdır.

El-Eş'arî'ye (ö.324) göre; قَرَنَ fiilinden türetilmiştir. Bu fiil, toplamak-ilâve etmek mânâsınadır. Daha sonra, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e indirilen kitaba alem olmuştur.

Bu ilk 3 görüşe göre, ‘ Kurân ’ kelimesi hemzesizdir ve nûn ( ن ) onun aslî harfidir.

Ebû İshak ez-Zeccâc’a(ö.311) göre, ‘ toplamak ’ manasına gelen (kar’) اَلْقَرْءُ   kelimesinden türetilmiş, فعلان   vezninde bir vasıftır.

El-Lihyânî’ye (ö. 215) göre, ism-i mef’ul manasında, غفران vezninde hemzeli bir mastardır.

Kelime bu anlamda Kur’ân-ı Kerîm’de de kullanılmıştır : اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَه  فَاِذَا قَرَأْناَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ   ‘O Kur’ân’ı (kalbinde) toplamak ve dilinde okunuşunu sağlamak bize aittir. Biz onu (Cebrail dili ile) okuduk mu sen onun okunuşunu takip et.(1)’

Kur’ân lafzı, birçok  âyette ‘ kırâet ’ kelimesi ve onunla aynı manayı ifade eden kelimelerle yan yana kullanılmıştır.

         Istılâhî manada Kur’ân :

         Kur’ân’ı farklı tanımlayanlar olmakla birlikte şu tarifi bütün ekoller kabul etmişlerdir :

[ اَلْقُرْآنُ: اَلْكَلاَمُ الْمُعْجِزُ الْمُنَزَّلُ عَلَى النَِّبيِّ ( ص ) اَلْمَكْتُوبُ فِى الْمَصَاحِفِ اَلْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ اَلْمُتَعَبَّدُ بِتِلاَوَتِهِ ]

‘ Kur’ân, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e indirilen, mushaflarda yazılı olan, tevâtürle nakledilen ve tilâveti ile ibadet olunan mu’ciz bir kelamdır.’

         İ’câzü’l-Kur’ân terkîbi ise : ‘ Kur’ân-ı Kerîm’in bütün insanları benzerini getirmekten aciz bırakması ’ anlamını ifade eder. Kur’ân’ın i’câzından maksat sadece insanları benzerini getirmekten aciz bırakma değildir, zira O bunun için inmemiştir. Diğer mucizelerde olduğu gibi, Kur’ân’ın inzalindeki asıl gaye, Allah’ın (c.c.) hak ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’ nin O’nun elçisi olduğunu göstermektir. 

3.  Mûcize’nin tanımı :

Mûcize المعجزة , i’câz mastarından ism-i faildir. Peygamberlerin meydan oku-yarak, hasımlarını benzerini getirmekten âciz bıraktıkları şeye denir. Bu anlayışa göre Kur’ân, benzerini getirme hususunda beşer kudretinin âciz kalacağı bir mertebededir.      

         Mûcizenin birbirinden az da olsa farklı tanımları olmakla birlikte bu tariflerde üç ana unsur görülmüştür(2):

a)  Hârikulâde bir olay olması,

b)  Meydan okunarak gösterilmesi,

c)  Kendisine muâraza yapılamamasıdır.

           İnsanoğluna nazîre yapma kudreti verildiği halde, söz konusu kitabın mûcizeliği kendisini belâgat ve fesâhat açısından öyle yüksek bir mertebeye yükseltmiştir ki, insanın onun benzeri bir söz getirmesi imkansız hale gelmiştir. 

       Mûtezile imamlarından en-Nazzâm ‘ Sarfe Mezhebi ’ olarak nitelendirilen iddiasında ‘ Kur’an’ın beşer üstü bir kitap olması, Allah Teâlâ’nın Arapların Kur’ân’a nazîre yapmalarını engellemekten kaynaklanmaktadır.’ Muârızlar istedikleri halde Kur’ân’a nazîre yapamamışlardır. Eğer böyle olmasaydı insanlar onun benzerini getirebilirlerdi. Çünkü Kur’ân, onların belâgat ve nazım seviyelerinden üstün bir konumda değildir. (3)

en-Nazzâm’ın bahsettiği görüşü, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأتُِونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا    ‘ Ey Resûlüm ! De ki: Yemin olsun , eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar, birbirlerine yardımcı da olsalar, yine onun benzerini getiremezler .’(4) âyeti ile bağdaşmamaktadır. Söz konusu âyet , kudretleri olduğu halde insanların nazîre yapmaktan aciz olduklarını söylemektedir. Eğer kudretleri ellerinde olmasaydı ayet-i kerîmede böyle bir hitapta bulunulmazdı.

Ehl-i Sünnet ulemâsı tarafından bu görüş iki açıdan tenkide uğramış ve kabul edilmemiştir :

 1. Kur’ân’ın mûcize bir kitap olduğu konusunda ümmetin icmâ’ı vardır. Eğer aciz bırakma vasfı olmasaydı , Kur’ân’ın mûcize bir metin olduğu nasıl ileri sürülürdü.

 2. Sarfe mezhebi’nin görüşü isabetli kabul edilirse, o zaman Kur’ân’ın meydan okumasına i’câz değil ta’ciz denirdi. Bu durum ise bir insanın dilini kesip sonrasında da konuşmasına izi verilmesine benzer.

 1. Kur’ân’ın Mûcize Oluşunun Delilleri:

Kur’ân-ı Kerîm’in mûcize oluşunun üç delili vardır. Kur’ân-ı Kerim’in hârikulâde bir kitap oluşu, Muârızlarına meydan okuması, Bir benzerinin getirilememesidir. Bu özelliklerinden dolayı Kur’ân-ı Kerîm mûcize bir kitaptır.

      a)  Kur’ân-ı Kerîm’in hârikulâde oluşu :

      Allah Teâlâ peygamberlerine kendilerine ümmetlerine kabul ettirebilmeleri için kendi zamanında revaçta olan bir takım özelliklere üstün gelecek cinsten mucizeler vermiştir.  Böyle olması tabii ve gerekli bir durumdur.[5]

      Hz. Musa’ya sihirle, Hz. İsa’ya tıpla ilgili mûcizeler verilmişti. Hz. Peygamber’e ise Kur’ân-ı Kerîm’in mûcize olarak verilmesinin hikmeti de o sırada arap edebiyatının şiir, üslûp ve hitabet açısından çok yüksek bir seviyede olmasıdır. Şiirin her çeşidini bilirler, medhettiklerini yüceltirler, hicvettiklerini – tabiri caizse – yerin dibine geçirirlerdi. [6]

      Arap dilinin yüksek belâgat harikası olarak nitelendirilebilecek ‘ muallakât-ı seb’a ’ adı verilen ve kabenin duvarına zamanının en güzelleri oldukları için asılan muhteşem şiirleri Kur’ân-ı Kerîm’in nâzil olmasından sonra şâirler utançlarından şiirlerini kendileri indirmişler ve büyüklüğü karşısında aciz kalmışlardır.

      Kur’ân-ı Kerîm’in harfleri, kelimeleri ve cümleleri aynı olmasına rağmen arapların alışılagelmiş nesir ve nazım formlarından farklı tamamen kendine has bir üslûbu vardır. Onların kullandıkları seci’ , recez ve şiirlerine benzemeyen bir özelliğe sahiptir. Araplar Kur’ân-ı Kerîm’in bu üslûbuna hayran kalmışlardı.

b)  Muârızlarına meydan okuması :

      Kur’ân-ı Kerîm , bir benzerinin getirilmesi konusunda muârızlarına meydan okurken şöyle bir metod takip etmiştir :

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ‌[٢٨-٤٩]

‘ Ey Resûlüm ! Onlara de ki : Eğer doğru söyleyen kimseler iseniz, bu ikisinden (Tevrat ve Kur’ân’dan) daha doğru, Allah katından bir kitap getirin de ona uyayım.(7)

Bu mümkün olmayınca ardından; [١٧-٨٨]

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ‌

Ey Resûlüm ! De ki : Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini getirmek üzere toplansalar, birbirlerine yardımcı olsalar, yine onun benzerini getiremezler. (8)

Her ne kadar bu âyet-i kerîme’de Kur’ân-ı Kerîm’in benzeri getirilmesi konusunda cinlerin yardımından bahsedilmiş olsa da sadece insanlara meydan okunmuş, cinlere meydan okunmamıştır.  çünkü onlar Kur’ân-ı Kerîm’in lisanını bilmiyorlardı. Burada zikredilmelerinin nedeni Kur’ân-ı Kerîm’in i’câzını tazimdir.(9)

      Kur’ân-ı Kerîm, bu aşamadan sonra meydan okumasını biraz daha aşağıya çekerek on sûresinin(10), en sonunda da bir sûresinin(11) benzerinin getirilmesini istemiş fakat bu taleplere cevap verebilen olmamıştır. 

c)  Bir benzerinin getirilememesi :

      Kur’ân-ı Kerîm’in meydan okumasına rağmen muârızları onun bir sûresinin daha benzerini getirememişlerdir. Tarih boyunca ciddi bir nazire yapılamaması bundan sonra da böyle bir girişimin başarısız olacağının en büyük kanıtıdır. Çünkü her asrın edip ve alimleri Kur’ân-ı Kerîm’in mûcizeliği karşısında aciz kaldıklarını itiraf etmişlerdir.(12) Bununla beraber tarihte birtakım inkarcı kimselerin nazîre yapmaya kalkıştıkları haber verilmiştir. Bunlar arasında Müseylime b. Habib el-Kezzâb’ın fil’i kastederek yazmış olduğu benzetmesi meşhurdur.

2. Kur’ân-ı Kerîm’in İcâz Yönleri:

a)  Kur’ân-ı Kerîm’in Nazmı ve Te’lifi

         Nazm: ‘ dizme, tertip etme, sıraya koyma ’ mânâlarına gelir. Kur’ân’ın harfleri, kelimeleri ve âyetleri o şekilde dizilmiştir ki, daha güzel olsun diyerek yerin-den oynatılması mümkün değildir. Asla bir noksanlık ve ziyadelik kabul etmez.         

Bazı nahivciler  Kur’ân-ı Kerîm’de zâid kelimeler bulunduğunu iddia ederler.

Meselâ : ‘Uhud savaşında sen, Allah’tan gelen bir rahmet sâyesindedir ki, onlara (ashâba) yumuşak davrandın.’ manasını ifade etmekte olan فبما رحمة م الله لنت لهم   âyetindeki ما   nın irab durumunu göz önünde bulundurarak, zâit olduğunu söylerler. Basîretsiz kimselerde buna kıyasla onun zâid olduğunu zanneder. Halbuki ما   nın orada bulunması, olayı tarife öyle bir renk katar ki, eğer hazfedilmiş olsaydı, kelamın bütün güzelliği ve parlaklığı yok olurdu. Çünkü ayette, Hz. Peygamber (a.s.)’nin ashabına karşı yumuşaklığı ve bunun Allah’tan bir rahmet olduğu anlatılmakta ve burada ما  nın bulunması ise bu yumuşaklığı te’kit etmekte ve yüceltmektedir.(13)

           Harflerin kelimelere, kelimelerin ayetlere, ayetlerin surelere yerleştirilişindeki tertip gibi, surelerin birbirleri ile irtibatlı olarak Kur’ân-ı Kerîm içine yerleştirilmeleri de onun icazını göstermektedir.

b)  Kur’ân-ı Kerîm’in Fesâhat ve Belâğâtı

         Açıklık, duruluk, sözün güzel olması manasına gelen fesâhât ile; kelime veya cümlenin ibare içinde aldığı yere uygun olması  ‘ mânâyı en güzelbir lafızla kalbe ulaştırmak ’ demek olاan belâğât, en muhteşem şekli ile Kur’ân-ı Kerîm’de mevcuttur.فى القصاص حيوة  ولكم ‘ ve bu kısasta sizin için bir hayat vardır.’ buyuruyor. Bu âyet-i kerîme ile Arapların en veciz kabul ettikleri  القتل انفى للقل ‘ öldürmeyi en çok yok eden yine öldürmedir.’ cümlesi  arasında icaz bakımından çok sayıdaki farkından iki tanesinin zikredilmesi gerekirse;

·  Âyetin mânâsı daha şümûllüdür. Âyette onların sözleri ile ifade edilmek istenen her şey ifade edildiği gibi, ayrıca ‘kısas’ zikredilerek ‘adalet’, ‘hayat’ zikredilerek, kısastan ne beklenildiği güzel bir şekilde açıklanmıştır. 

·  Âyetin ibaresi daha vecizdir. Zira, onların sözleri ile mukayese edilen kısmıالقصاص حيوة  dür. Bu, on harf; onların sözü on dört harftir.

c)  Beşeriyetin İhtiyacını Karşılaması :

         Peygamberler, insanların dünya ve ahiret saadetlerini temin için, Allah tarafından gönderilmiştir. Hz. Peygamber (a.s.) de, bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğine göre, onun tebliğ ettiği kitap ve din, kıyamete kadar bütün insanların ihtiyaçlarını temin edecek nitelikte olmuştur. Böylece Kur’ân, hiçbir şeyi eksik bırakmadan, insanlığın yeryüzündeki kısa hayatı için gerekli olna idari, iktisadi, manevi, ahlaki, sosyal… esasları ihtiva ettiği gibi ahirete ait esasları da ihtiva etmiştir.

         Kur’ân- Kerim’in bütün insanların ihtiyacını karşılayacak niteliklerini şöylece sıralayabiliriz :

·      Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret günü-ne ve kadere iman adı altında mebde’ ve meâd ve bu ikisi arasındaki hakikatlere insanları irşad etmek sureti ile akideleri,

·      Nefisleri tezkiye ederek ruhları gıdalandıracak, iradeyi kıvamına koyacak, fert ve topluma fayda verecek şeylere şeylere irşad etmek suretiyle akideleri,

·      Faziletlere irşad etme, rezîletten nefret ettirme sureti ile ahlakı,

·      Eşit şartlarda eşit hak ve sorumluluklar getirme sureti ile toplum hayatını ıslah etmesi; vicdanlara, akıllara ve fikirlere hürriyet vererek zorlamayı, baskıyı ve dini tahakkümü men etmesi.

d)  Fennî Mûcizelere İşaret Etmesi :

         Kur’ân- Kerim bir ilim ve fen kitabı olarak nâzil olmamıştır. Kur’ân- Kerim, Hz. Peygamber (a.s.)’in insanları rablerinin izni ile, karanlıktan aydınlı-ğa, her şeye gâlip ve hamd’e lâyık olan Allah’ın insanlara bahşetmiş olduğu o kutlu yoluna çıkarması için indirilmiş(14) bir irşâd(15) kitabıdır. Bu nedenle, tabii ilimleri ilgilendiren birçok konuya düşünmek sureti ile Allah’ın varlığı ve birliği anlaşılsın, dolayısıyla imana gelinsin diye zaman zaman temas etmiştir.

         Kur’ân-ı Kerim’in dünya, güneş, ay ve bütün gök cisimlerinin birleşik gaz kütlesinden koptuğunu(16), arzın yuvarlaklığının(17), güneşin kendi yörüngesinde döndüğünü(18), hava basıncının varlığını(19), insanın nasıl bir sudan yaratıldığını(20) ve daha birçok ilmi gerçeği asırlar önce bunlardan hiçbir ilim adamının haberi yokken anlatması ve bilhassa ‘âlimler, edipler, filozoflar ve kanun koyucular ve ahlakçıların, hepsi birden benzerini getirmeleri imkansız iken, bütün bunların ümmî bir kimseden sâdır olması ancak mûcizeliğini ve ilahi kaynaklı olduğunu gösterir.(21)

e)  Kur’ân- Kerim’in Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Her Arzusuna Uygun Olarak Nâzil Olmaması :

         Hz. Peygamber (s.a.v.) risâlet görevini îfâ ederken öyle durumlarla kalmıştır ki, bu durumlar O’nun derhal hüküm vermesini ya da bir şeyler söylemesinin gerektiriyordu. Kur’ân; kendi sözü olmuş olsaydı, öyle durumlar-da, insan olarak bir şey söylememesi veya bir hüküm vermemesi mümkün de-ğildi. Buna rağmen Hz. Peygamber günlerce susmuş, cevap verebilmek için vahyin gelmesini beklemiştir. Örnek olarak; İfk hadisesinde kırk gün kadar, kıblenin Ka’be’ye çevrilmesi için bir buçuk yıl beklemişti.

         Birinci durumda gelen vahiyle Hz. Âişe (r.a.)’ın temize çıkmasını,

         İkincisi de Yahudiler’in ‘ Hem bize muhalefet ediyor, hem de namazda kıblemize dönüyor. Biz olmasaydık nereye döneceğini bilemeyecekti. ’demeleri

Yüzünden ve bir de Ka’be’ye döndüğü takdirde Arapların İslam’a meylederek Müslüman olmalarını umduğu için Ka’be’nin kıble olmasını arzuluyordu. Eğer Kur’ân kendi kelâmı olmuş olsaydı gerekeni hemen yapar, beklemezdi.

         Hz. Peygamber’i kınar mahiyette olan ayetler -Abese Sûresi ilk on ayet ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) zevcelerinin isteği doğrultusunda Allah’ın helal kıldığı bazı şeyleri kendine haram kılmasını kınamaktadır- Kur’ân’ın kendi kelamı olmadığını gösterir.  Halbuki bir insanın, özellikle de peygamberlik iddiasında bulunan bir insanın, kendi görüş ve davranışlarındaki isabetsizlikle-ri acı ifadelerle kınaması tasavvur edilemez.(22)

İ’CÂZÜ’L-KUR’ÂN HAKKINDA YAZILAN ESERLER

1)  Er-Rummânî (ö.384/994), Kitâbu’n-Nuket fî İ’câzi’l-Kur’ân

2)  el-Hattâbî (ö.388/998), Kitâbu Beyâni İ’câzi’l-Kur’ân

3)  el-Bâkıllânî (ö.403/1012), İ’câzu’l-Kur’ân

4)  el-Cürcânî (ö.471/1078), Delâilü’l-İ’câz

5)  Mustafa Sâdık er-Râfii (ö.1357/1938), İ’câzu’l-Kur’ân ve Belâğatu’n-Nebeviyye


 1. El-Kıyâme, 75/ 17-18

 2. YILMAZ Nedim  İ’câzü’l-Kur’ân ,s. 10

 3. DEMİRCİ Muhsin , Tefsir Usûlü  s. 193

 4. el-İsrâ 17/88

 5. DEMİRCİ Muhsin , Tefsir Usûlü  s.194-195

 6. YILMAZ Nedim  İ’câzü’l-Kur’ân s. 15

 7. el-Kasas, 28/49

 8. İsra, 17/88

 9. YILMAZ Nedim  İ’câzü’l-Kur’ân s. 17

 10. Hûd, 11/13

 11. Yûnus, 10/38

 12. DEMİRCİ Muhsin , Tefsir Usûlü  s. 197

 13. YILMAZ Nedim  İ’câzü’l-Kur’ân s. 34

 14. İbrahim, 14/1

 15. Bakara, 2/256

 16. el-Enbiya, 21/30

 17. en-Nâziât, 79/30

 18. Yasin, 36/38

 19. En’am, 6/125

 20. Târık, 86/5-7

 21. YILMAZ Nedim  İ’câzü’l-Kur’ân s.45

 22. YILMAZ Nedim  İ’câzü’l-Kur’ân s.49-50

Paylaş...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

57 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Instagram

Üye Girişi

Fotoğraf Albümü

 • Kategori: Anma Haftası 2017
 • Kategori: Anma Haftası 2016
 • Kategori: Anma Haftası 2015
 • Kategori: Anma Haftası 2014

          gulhan_37