Sahabenin Peygamber Telakkisi

SAHABENİN PEYGAMBER TELAKKÎSİ

(SAHABENİN SÜNNET ANLAYIŞI - DR. BÜNYAMİN ERUL - TDV - ANKARA 1999)

Hazırlayan: Enes TEMEL 

1.       Beşer Olarak Hz. Muhammed

2.       Peygamber Olarak Hz. Muhammed

3.       Hakim / Müftü Olarak Hz. Muhammed

4.       Lider Olarak Hz. Muhammed

5.       Hz. Peygamber’in Sahabe Nezdindeki Otoritesi

a)       Sahabe’nin  Hz. Peygamber’e İtaat ve ittibaları

b)       Sahabe’nin Hz. Peygamber’e Yönelttikleri Eleştirileri

c)       Sahabe’nin Hz. Peygamber’e İtirazları

d)       Sahabe’nin Hz. Peygamber’e İtaatta Gecikmeleri

e)       Sahabe’nin Hz. Peygamber’in Sözünü Dinlememeleri

 

        ‘Peygamber Telakkîsi’ ifadesiyle çeşitli yönleriyle Rasûlullah’ın hayatı, şahsiyeti, misyonu, bilgisi, tavır ve davranışları hakkında Sahabe’nin Peygamber anlayışı (zihinlerinde oluşan, söz ve davranışlarına yansıyan kanaatleri, tasavvurları) kastedilmektedir.

        Herhangi bir kimse hakkında en doğru ve sağlıklı bilgiler, onu yakından tanıyan aile, akraba ve arkadaşlarından elde edilebilir. Aynı durum bir beşer olan Hz. Peygamber için de geçerlidir. Sağlıklı bir Peygamber telakkîsi elde etmek için Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’in kendi beyanlarından sonra Sahabe’nin anlayış ve telakkîlerine başvurmak en doğru yol olacaktır. Bu hususta Sahabe’nin, birkaç yönden üstünlüğü vardır:

a)       Sahabe’den özellikle Mekkeliler; Hz. Peygamber’in nesebini, risalet öncesi hayatını gayet iyi bilmektedirler. Risalet öncesi Hz. Peygamber’in Mekkeliler üzerindeki fevkalade imajı birçok kimsenin İslam’a girmesinde etkili olmuştur.

b)      Kur’an’ın ilk muhatapları olan Sahabe, onun nasıl bir Peygamber olduğunu nereden nasıl bir konuma geldiğini bizzat gören kimselerdi.

c)       Sahabe Hz. Peygamber’in ilk muhataplarıydı. Sonraki nesillerin aksine onlar bizzat Hz. Peygamber’i tanımışlar ve sonrakilerin çeşitli vasıtalarla öğrenmeye çalıştıkları hususları Sahabe bizzat yaşayarak öğrenmişti.

d)      Sahabe’nin birçoğu Hz. Peygamber’in vefatından sonra uzun yıllar yaşadıkları için; Hz. Peygamber’in risalet öncesini, risalet dönemini ve O’nun aralarından ayrılışını da yaşamışlardı. Onlar; kendi nesillerine, farklı coğrafyalardan Müslüman olanlara Hz. Peygamberi anlatıp onların yanlış tahayyül ve tasavvurlarına engel oldular.

 

1.       Beşer Olarak Hz. Muhammed :

        Kur’an-ı Kerîm bazı peygamberlerin doğum ve çocukluğundan bahsettiği halde Hz. Peygamber’in -yetimliği hariç- çocukluğundan bahsetmemiştir. Bu O’nun olağanüstü, mûcizevi bir durum yaşamamış olmasına bağlanabilir. Hz. Peygamber’in Risalet öncesi hayatı; tabiî, sade ve mutedildi. O, bu dönemde ticari, siyasi, askeri ve dini yönden bile Mekke’nin ilerinden sayılamamakla birlikte en dikkat çeken özellikleri ise; doğru, dürüst ve ahlaklı bir kişi olmasıydı. O’nun bu yönünü bilenler peygamber olmasına şaşırmamışlardır. Fakat aynı şeyi Mekke’nin ileri gelen müşrikleri için söylemek mümkün değildi. Onlar bir peygamber geleceğini biliyorlardı, fakat onların peygamber tasavvuru Hz. Muhammed’in şahsında gördükleri tezahürlerle çelişiyordu. Çünkü onlar peygamberlerin beşerüstü bir yapıya sahip harikulade bir varlık olmasını bekliyorlardı. Kur’an’da cahiliyenin bu peygamber anlayışını kırmak için birçok Ayet-i Kerîme indirilmiş, Hz. Peygamber’in bir beşer olduğu tekrar tekrar vurgulamıştır. Hz. Peygamber her zaman bu durumun farkında olduğu için tevazû ve sadeliği asla elden bırakmamış, kendisine aşırı ta’zim gösterenleri ise ‘ Ben sadece kurutulmuş et yiyen bir kadınım oğluyum[1] ’ gibi ifadelerle uyarmıştır.

        Hz. Peygamber’in fizikî yapısında normal bir bakışla anlaşılabilecek, O’nu diğer insanlardan ayırıp Peygamber olduğu kanaatini uyandırabilecek bir ayrıcalık yoktu. O’nu önceden görmeyenler peygamber olduğunu anlayamıyorlardı. Fakat insanların karakterlerini iyi bilen kimseler; O’nun sözlerine, yüzüne bakarak faziletini anlayabiliyorlardı.

        Bir beşer olarak Hz. Peygamber korunmaya ihtiyaç duymuş, Mekke’de iken amcası tarafından korunmuş, Medine’de ise ashabından korunma talep etmiştir. Allah, dinini tamamlamak için kimi zaman ashabını vasıta kılarak, kimi zamanda melekleriyle ya da görünmez ordularıyla Rasûlünü korumuştur.

        Hz. Peygamber’in beşerî yönünün tezahürlerinin en barizlerinden birisi de O’nun aile hayatıydı. Hz. Peygamber’in hanımlarıyla karşılıklı tutum ve davranışları O’nun ne kadar sade ve tabii bir eş olduğunu göstermektedir.

        Rasûlullah da -Oğlu İbrahim’in vefatında olduğu gibi- normal bir insan gibi hüzünlenir, hatta gözyaşı dökerdi. Bazı hadiseler karşısında öfkelenip moralinin bozulduğu ve bu durumdayken nadir de olsa ağır sözler söylediği de olurdu.  Bu durumda söylediği sözler hakkında, kıyamet gününde ümmetinin Allah’a yaklaşmasına vesile olması için dua etmiştir.

        Hz. Peygamber ne zaman iki şey arasında muhayyer bırakılsa günah olmadığı müddetçe kolay olanı seçerdi. Her beşer gibi O’nun da unuttuğu, sevinip-neşelendiği,  güzel espriler  yaptığı da olmaktaydı.

        Hz. Peygamber, kendisine isabet eden bazı hastalıklardan, arızî durumlardan etkileniyordu. Beşer oluşunun en büyük tezahürü O’nun vefatıdır. Her canlı gibi O da ölümü tatmış, vefatını müteakip kefenlenmiş ve toprağa verilmiştir.

2.       Peygamber Olarak Hz. Muhammed :

        Ayet-i Kerîmelerde belirtildiği gibi Hz. Peygamber’i diğer insanlardan ayıran özelliği kendisine vahyedilmesidir. Gelen vahye ilk önce kendisi inanmış, ardından yakın arkadaşlarına bildirmiş, onlar da iman etmişlerdi. 

        Cahiliye dönemindeki peygamber tasavvuru ile Kur’an’daki peygamber anlayışı birbirine uymamaktaydı. Zira onlara göre bir peygamber’in yanında uyarıcı bir melek, hazineler, bağlar-bahçeler olmalıydı. Bu ve benzeri şeyler olmadıkça inanmayacaklarını beyan ediyorlardı. Kur’an ise bu durum karşısında Hz. Peygamber’e ‘Ben Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece beşer-Rasul değil miyim ’ cevabını verdiriyordu. 

        Kur’an, Hz. Peygamber’e ayetlerde de belirtildiği üzere birtakım görevler yüklemiştir:

 • Şahitlik : Hemen risalet’in akabinde, müjdeleme ve uyarma görevlerinden de önce gelen, insanların Allah’a inanmalarında da büyük katkısı olan bir durumdur.

 • Uyarma : Peygamberlik görevinin en önemli safhası ‘ inzar ’ yani uyarma idi. Hz. Peygamber, Allah’a iman edip O’na başkasını ortak koşmamaları konusunda insanları uyarıyordu.

 • Müjdeleme : Allah’a iman edenlere verilecek mükafatları, iman etmeyen kimselerin de karşılaşacakları azabı müjdelemedir.

 • Öğüt verme : Hz. Peygamber, kendisine vahyolunan öğüt türü ayetleri insanlara hatırlatmakla emrolunmuştu.

 • Davet : Hz. Peygamber, insanları Allah’a davet etmekle mükellefti.

 • Teblîğ : Hz. Peygamber’in Allah’tan aldığı mesajları insanlara aynen duyurmasıdır.

 • Tilavet : Hz. Peygamber’in Allah’tan gelen vahiyleri ayet ve  sûreleri insanlara okuyarak duyurmasıdır.

Buraya kadar olan davet türleri genel olarak tüm muhataplara yönelik görevlerdir. Şimdi sayacaklarımız ise daha çok inanmış olanlara yöneliktir:

 • Ta’lim : Hz. Peygamber’in inananlara kitabı, hikmeti ve hatta bilmedikleri şeyleri öğretme gibi bir sorumluluğu vardı.

 • Beyan : İndirilen ayetlerin insanlara açıklanması.

 • Tezkiye :   Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği din ile inananlardan oluşan toplumu maddî ve manevî her türlü kirden arındırması.

3.       Hakim/ Müftü Olarak Hz. Muhammed :

       ‘ Hâkim ’ vasfıyla kastedilen, O’nun hem Kur’an ahkamını tatbik etmesi hem de insanlar arasındaki davalara bakmasıdır. Yüce Allah ‘ Biz sana Kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Hainlerin savunucusu olma! [2]’ buyurmuştur. Hz. Ömer bu ayete dayanarak Hz. Peygamber’in reyinin isabetli olduğunu belirtmiştir.

        Hz. Peygamber, bir hüküm verdiğinde kaynağı ister Kur’an olsun, ister kendi reyi olsun müslümanlar için bağlayıcı olup kendi isteklerine göre seçme hakları olmadığı vurgulanmıştır. 

        Hz. Peygamber, kendisine gelen davaların zahirine göre hüküm vermiş, bunu kendisi de bizzat söylemiştir. Bâtınla hüküm verdiği de olduysa da bu; O’nun basîret, feraset, sezgi gibi özellikleriyle açıklanması mümkündür.

        Hz. Peygamber’i verdiği hükümden dolayı eleştirenlerin çoğu O’nu yakından tanımayan ve terbiyesi altında yetişmemiş, çöl hayatı yaşamış bedevîlerdi.

        Hz. Peygamber’in fetvalarını verirken şahsî durumlarını, çevre şartlarını göz önünde bulundurmuş olduğu şahsa özel fetvalar ve arabuluculuklar hariç verdiği fetvalar gerek hayatında gerekse sonrasında uygulanmış, itirazlar olmamıştır.

       

4.       Lider Olarak Hz. Muhammed :

        Hz. Peygamber, Risalet öncesinde Mekke’de gayet sade bir hayat yaşamış ve herhangi bir liderlik girişiminde de bulunmamıştı. Risalet’in gelmesiyle gelen mesaja inanan; önceleri gizli, sonraları âşikâr olan ve gittikçe büyüyen bir topluluk oluşmuştu. Bu oluşan topluluğun Hz. Peygamber’e olan bağlılıkları herhangi bir politik otorite üzerine değil, sadakatleri rûhânî, maddî olmayan bir zemin üzerine kuruluydu.

        Risalet vasfına dayalı cemaat liderliği ve otoritesi ilk olarak 1. Akabe Biatında bir şart olarak ortaya çıkmıştı. Medine’ye hicretten sonra yapılan kardeşlik anlaşması da O’nu bütün Müslümanların dînî ve siyasî lideri haline getirirken daha sonra Yahudilerle yapılan Medine Vesikası, O’nun siyasi liderliğini yasallaştırmıştır.

        Siyasî liderlik, Peygamberlikte mevcut olan bir durum olduğundan Hz. Peygamber’in de bu geleneğe uyduğu söylenebilir. Bu liderlik vasfı Hz. Peygamberde sadece siyasi olarak değil, dînî ve askerî olarak da bulunmaktaydı. O’nun siyasî ve askerî liderlik vasfının olmadığı Mekke dönemi ile bu vasıflarının olduğu Medîne dönemi arasında hayatında önemli bir fark yoktur.

         Hz. Peygamber, mütevazi bir komutan ve merhametli bir devlet başkanı idi. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir liderin teb’asından göremeyeceği sevgi ve bağlılığı O,  ümmetinden gördü.

 

5.          Hz. Peygamber’in Sahabe Nezdindeki Otoritesi :

        Hz. Peygamber için risalet’in ilk yıllarında ashabı üzerindeki manevî otoritesi haricinde herhangi bir otoriteden bahsedilemez. Zaman ilerledikçe ashabı üzerindeki otoritesi daha da artmış, Medine Site devletinin kurulmasıyla dînî ve siyasî yönden karizmatik bir şahsiyet olmuştur. Peygamber otoritesi Allah tarafından seçilmiş olmakla meşrûlaşmıştır.

      Sahabe’nin Hz. Peygamber’e İtaat ve İttibaları : Kur’an-ı Kerîmde birçok yerde Resûle itaat edenin Allah’a itaat etmiş olacağı vurgulanmış, Allah’ın sevgisine nâil olabilmek için bu şart Sahabe tarafından yerinde getirilmiştir.

       Sahabe’nin Hz. Peygamber’e Yönelttikleri Eleştirileri : Hz. Peygamber bütün otoritesine rağmen bazen eleştirilere maruz kalmıştır. Bu eleştirilerdeki maksad, ictihadın caiz olduğu yerlerde O’nun görüşünü almak ya da bir durumu O’na hatırlatıp niye böyle olduğunu öğrenmeye çalışmaktı.

      Sahabe’nin Hz. Peygamber’e İtirazları : Sahabe, Hz. Peygamber’in birtakım tasarruflarına karşı çıkabiliyordu. Hz. Peygamber’in verdiği kararlar bazen vahiyle destekleniyor, bazen de Hz. Ömer misalinde olduğu gibi Rasûlullah ayetlerde eleştiriliyordu.

      Sahabe’nin Hz. Peygamber’e İtaatta Gecikmeleri :   Sahabe, Hz. Peygamber’in bazı emirlerini yerine getirmede zaman zaman gecikmiştir. Bu durum aslında itirazlarının eyleme dönüşmüş şeklidir. Fakat emrin kesinliğini gördüklerinde itaatten de geri kalmamışlardır.

      Sahabe’nin Hz. Peygamber’in Sözünü Dinlememeleri : Kur’an’da Allah ve Rasûlüne uymakla emrolunan mü’minler, zaman zaman O’nun bu emir ve yasaklarını yerine getirmeyip sözünü tutmayabilmişlerdi. Bunların bir kısmı zahiren muhalefet gibi görünse de neticede kabul görmüş olumlu davranışlardır. Her ne kadar itaat yoksa da ‘emir’ ve ‘ nehiy’ formlarında olmasına rağmen bağlayıcılığı olmayan, itaatsizlik ve isyan sayılamayacak davranışlardan ibarettir. Hz. Peygamber’in, Ebû Zerr Müslüman olduğunda kimseye söylememesini istediğinde O’nun bunu dinlemeyip Kabe’de Kureyşlilerin ortasında Müslüman olduğunu açıklaması bu duruma örnektir.


[1] İbn Mâce, Et’ıme 30,no 3312, Hâkim, Müstedrek, 3, 48

[2] Nisa 4/105

Paylaş...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

57 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Instagram

Üye Girişi

Fotoğraf Albümü

 • Kategori: Anma Haftası 2017
 • Kategori: Anma Haftası 2016
 • Kategori: Anma Haftası 2015
 • Kategori: Anma Haftası 2014

          gulhan_37