İslâm Hukukunda Alışveriş Ahkâmına Dair Temel Prensip

Hukukî bir mevzû üzerinde fikir yürütürken o konudaki genel ilkelerin ve amaçların  tespit edilmesi isabetli hüküm vermede önemli bir etkendir. Bu sebeple öncelikle tümevarım metodu ile İslâm’ın alış veriş ahkamında gözettiği temel ilkeleri belirlemeye çalışalım.

Hz. Peygamber (s.a) köylünün malını yolda karşılamayı,[1] meyveleri olgunlaşmadan satmayı[2], bir satış içinde iki satış işlemi yapmayı, yanında mevcut olmayan bir malı veya henüz teslim alınmamış eşyayı satmayı[3] yasaklamıştır. Tüm bu yasakların buluştuğu ortak nokta, tarafların razı olmayacağı, aldatmaya dayalı işlem yapılmasına engel olmaktır. O halde birinci ilkemiz “Aldatılmaya fırsat vermemektir.”

Hz. Peygamber’in  müzâbene satışını ( miktarı meçhul malı meçhul miktarda kendi cinsinden bir mal karşılığı satılması) nehyedip arâyâ satışına (ağaçtaki taze hurmanın tahmin yoluyla kuru hurma karşılığında satılması)  izin vermesi,[4] mevcut olmayan şeylerin satışının yasaklanmış olmasına rağmen sipariş ve selem akdini meşru kabul edilmesi[5] ticarî hayatın idamesine önem verildiğini göstermektedir. Buradan hareketle alış-veriş ahkâmına ilişkin ikinci temel prensibi “Ticarî hayatın devamının sağlanması” olarak tespit edebiliriz.

O halde, İslâm hukukunda alış-veriş ahkamına dair temel prensip İnsanların aldatılmasına fırsat vermeden ticarî hayatın devamının sağlanmasıdır.  Bu iki ilke biri diğerine tercih edilmeden dengeli bir şekilde yürütülmelidir. Ticarî canlılık sağlamak için insanların aldatılmasına göz yummak yanlış olduğu gibi, ticaret hayatını sıfır riskli bir hale getirme gayesiyle yasak sahasını son derece genişleterek toplumun ekonomik düzenini sekteye uğratmak da yanlıştır.  

Temel ilkeyi bu şekilde ortaya koyduktan sonra hadislerde geçen bazı yasakları bu çerçevede değerlendirmek daha doğru olacaktır. Hz. Peygamber eşyayı yolda karşılamayı yasaklamıştır. Yasağın sebebini aldatılmaya fırsat vermemek olarak belirlediğimizde ve ticarî canlılığın mümkün mertebe tesisini sağlamanın önemini de göz önüne aldığımızda iletişim imkanlarının (tv, gazete, internet, bülten…) genişlediği çağımızda piyasa fiyatları sarih bir şekilde kamuoyuna duyuruluyor ve üreticiler bundan haberdâr olabiliyorsa şehirlinin köylü adına satış yapması hadiste zikredilen yasak kapsamında olmayacaktır. Çünkü üretici malının piyasa değerini bilmektedir. Dolayısıyla bu işlemde aldanan taraf olmayacaktır.

Burada başka bir hususa daha dikkat çekmek istiyoruz. İslâm hukuku diğer hukuklardan farklı olarak maddi ödül ve müeyyidelerin yanında hukukun hayata yansımasında önemli bir etken olan sevap ve günah kavramlarını da içermektedir. Bu, İslam hukukunu önemli bir meziyetidir. Ticarî münasebetler hususunda da Müslümanların ahlâkî ilkelere riayet etmeleri tavsiye edilmiştir. Bu meyanda olmak üzere Müslüman kardeşinin satışı üzerine satış yapmamak, bağıştan dönmemek, tartıda biraz ağır bastırmak, eli darda olan borçluya süre tanımak, alırken de satarken de cömert olmak Müslümandan beklenen hareket tarzı olarak beyan edilmiştir.

                                                                                             İstanbul - Ağustos 2007


[1] Buhârî, Büyû, 68; İbnu Mâce, Ticârât, 16.

[2] Müslim, Büyû, 50; Tirmizî, Büyû, 15.

[3] Buhârî, Büyû, 49; Müslim, Büyû, 29; Tirmizî, Büyû 56.

[4] Buhârî, Büyû, 82-87; Müslim, Büyû, 67; Nesâî, Büyû 35; Tirmizî, Büyû 64.

[5] Buhârî, Selem 1; Ebû Davud, Büyû, 57.

Paylaş...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

9 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Instagram

Üye Girişi

Fotoğraf Albümü

  • Kategori: Anma Haftası 2017
  • Kategori: Anma Haftası 2016
  • Kategori: Anma Haftası 2015
  • Kategori: Anma Haftası 2014

          gulhan_37